สมัครเป็นพาร์ทเนอร์

  ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ขาย Global Vendor

  1. ผู้ขายอนุญาตให้ Tagnimal ใช้ข้อมูลสินค้า (รูปภาพ คำอธิบาย ราคา ฯลฯ) ในทุกช่องทางของ Tagnimal เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและส่งเสริมการขายสินค้าของผู้ขายผ่านแคมเปญต่าง ๆ

  2. ผู้ขายอนุญาตให้ Tagnimal สามารถเข้าถึงบัญชีร้านค้าของผู้ขายและข้อมูลอื่นใดบนแพลตฟอร์มได้ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมร้านค้าให้กับผู้ขาย โดยขอบเขตของการบริการ และการเข้าถึง มีดังนี้:

   • เปิดบัญชีผู้ขายสำหรับผู้ขาย Global Vendor และอัปโหลดสินค้า

   • อัปเดตสต็อค จัดการคำสั่งซื้อ และแจ้งให้ร้านค้าทราบเมื่อมีคำสั่งซื้อ

   • บริการอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกัน

  3. Tagnimal ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริการของผู้ขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  4. ห้ามผู้ขายลงขายสินค้า หรือ สัตว์ที่ผิดกฎหมาย อาทิ สัตว์ที่ต้องมีใบอนุญาตก่อนจำหน่าย สัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์สงวน บนแพลตฟอร์มของเรา หากคุณทำการขายสินค้าที่ละเมิดกฎหมายหรือนโยบายใดๆ ของ Tagnimal ทางเราจะดำเนินการตามลงโทษตามความเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ไม่เพียงจำกัดไว้ที่การระงับหรือยุติสิทธิ์ในการขายเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการระงับการชำระเงินอย่างถาวร ทั้งนี้การขายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือสินค้าที่ไม่ปลอดภัยดังกล่าว นอกจากจะมีบทลงโทษจากทาง Tagnimal แล้ว ยังสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีการทางกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาต่อไปได้

  เอกสารประกอบ (กรุณาเลือกเอกสารและอัปโหลด)*

  ข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับผู้ขายทั่วโลก

  1. ผู้ขายตกลงที่จะอนุญาตให้ Tagnimal ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (รูปภาพ คำอธิบาย ราคา ฯลฯ) ในทุกช่องทางของ Tagnimal เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและผลักดันผลิตภัณฑ์ของผู้ขายผ่านแคมเปญต่างๆ

  2. เงินช่วยเหลือจากผู้ขาย การเข้าถึงบัญชีของผู้ขายและข้อมูลอื่นใดบนแพลตฟอร์ม (ไม่รวมข้อมูลทางการเงินของร้านค้า) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมร้านค้าให้กับผู้ขาย แบบฟอร์มและขอบเขตของการบริการมีดังนี้:

   • เปิดบัญชีผู้ขายทั่วโลกและอัปโหลด ผลิตภัณฑ์

   • อัปเดตสต็อค จัดการคำสั่งซื้อ และแจ้งให้ร้านค้าทราบเมื่อมีคำสั่งซื้อ

   • บริการอื่นๆ ที่ตกลงร่วมกัน

  3. Tagnimal ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของบริการผู้ขายทั่วโลกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  4. ห้ามขายสินค้า/สัตว์ที่ผิดกฎหมายที่ต้องมีใบอนุญาต / สัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์สงวน แพลตฟอร์มของเรา หากคุณจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือนโยบายใดๆ ของ Tagnimal เราจะดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับหรือยุติสิทธิพิเศษในการขาย การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการระงับการชำระเงินถาวร การขายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ปลอดภัยอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงบทลงโทษทางแพ่งและทางอาญา

   

  เอกสารประกอบ (กรุณาเลือกเอกสารและอัปโหลด)*